Stanovy

STANOVY KLUBU

Článek 1. - Vznik, název a sídlo

Česky dog racing klub z.s., (dále jen Klub) byl založen na ustavující členské schůzi dne 8.10.2013. 

Název klubu zní: Česky dog racing klub z.s.

Sídlem klubu je: ulice Hůrská 279 198 00, Praha 9

 

 

Článek 2. - Právní postavení

Klub je dobrovolným sdružením příznivců sportu dog racing z.s.

Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.


Článek 3. - Činnost Klubu

Činnost Klubu se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními normativy Klubu.
Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


Článek 4. - Předmět činnosti Klubu

Činnost Klubu je ryze zájmová a veřejně prospěšná. 

Klub se zabývá organizací, propagací, kurzy a koordinací činnosti se vztahem k dog racingu a dalším sportům.  

Pořádá tréninky dog racingu, přípravu psů a majitelů pro závodní činnost.

Klub vydává a aktualizuje normativy pro sportovní činnost dog racing, které vychází z pravidel jiných (většinou amerických) terRier racing asociací a jejich aktualizací. 

Klub zastupuje své členy ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům státní moci, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům.

Klub hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.

Klub umožňuje svým členům sdružovat se v oblastních pobočkách a podporuje jejich rozvoj. Pobočky se řídí soutěžním řádem a všemi povinnostmi související s Klubem ČDRK.
Pobočky ponesou název: pobočka „název místa“ ČDRK.

Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím internetu, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se dog racingu.

Klub řeší sporné záležitosti mezi skupinami či jednotlivými členy. 

Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním.


Článek 5. - Podmínky členství

Členem Klubu může být každý občan bez ohledu na státní příslušnost.  

Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce.  

Výbor Klubu může navrhnout členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj dog racingu. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.


Článek 6. - Vznik členství

Klub přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.  

Členství v Klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok.  

Člen vyloučený z Klubu na základě čl. 7 odst. 2 může být znovu přijat do Klubu pouze na základě rozhodnutí členské schůze, a to nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho vyloučení.


Článek 7. - Zánik členství

Členství v klubu zaniká:  

Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného a zveřejněného výborem Klubu.  

Vyloučením člena za hrubé porušení stanov nebo jiných normativů Klubu, dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena Klubu, pro opětovné porušení povinností člena Klubu závažnějšího rázu nebo pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat. O vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru nebo disciplinární komise.  

Vystoupením člena z Klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství).  

Úmrtím člena.


Článek 8. - Práva a povinnosti členů

Členové mají zejména právo:

hlasovat na členské schůzi, volit do orgánů Klubu a být voleni do orgánů Klubu (pokud jsou starší 18ti let),  

využívat výhod poskytovaných Klubem,  

podávat písemné návrhy, náměty a stížnosti,

vznášet dotazy na členy výboru, 

odvolávat se proti rozhodnutí výboru k členské schůzi,  

zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem,  

být informováni o činnosti a hospodaření Klubu.  

Členové mají zejména povinnost:  

řídit se platnými normativy Klubu, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru,  

platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu stanoveném a zveřejněném výborem Klubu  

jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Klubu škodu, poškodit jeho dobré jméno nebo důvěru veřejnosti  

hlásit výboru Klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů


Článek 9. - Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:

členská schůze a výbor 

Orgány Klubu mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti. Výjimkou z tohoto ustanovení je rozhodnutí členské schůze na základě čl. 11 odst. 2.

Článek 10. - Členská schůze

Je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji všichni členové Klubu přítomní na jejím jednání.  

Na členské schůzi uplatňují členové Klubu svá práva řídit záležitosti Klubu a kontrolovat činnost Klubu.


Článek 11. - Postavení a působnost členské schůze

 Do výlučné pravomoci členské schůze patří:  

přijímat a měnit stanovy Klubu a kárný řád,  

volit a odvolávat členy výboru,  

zrušit rozhodnutí výboru,  

stanovit výši členského příspěvku a odvodů ze závodů,  

rozhodovat o vyloučení člena z Klubu nebo o jeho opětovném přijetí,  

rozhodovat o odvolání člena Klubu proti rozhodnutí výboru,  

rozhodovat o zániku Klubu a o rozdělení jeho majetku.  

Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se Klubu a jeho činnosti, pokud si členská schůze rozhodování o těchto věcech vyhradila.


Článek 12. - Svolání členské schůze

 Členskou schůzi svolává výbor Klubu těmito způsoby:  

zveřejněním na internetových stránkách Klubu,  

zasláním písemné pozvánky jednotlivým členům Klubu e-mailem, a to nejméně jeden měsíc před dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání.  

Řádnou členskou schůzi svolává výbor Klubu jedenkrát ročně. Bude-li na členské schůzi probíhat volba členů výboru, je tato členská schůze výroční členskou schůzí. Výroční členská schůze má stejné postavení a působnost jako členská schůze.  

Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti.  

Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky přesahující kompetence výboru Klubu.  


Článek 13. - Účast a hlasování na členské schůzi

 Členská schůze je veřejná, tzn., že se jí mohou zúčastnit i nečlenové Klubu.  

Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen starší 18ti let, který zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok nebo pro rok předchozí, pokud se členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku následujícího.  

Člen může uplatňovat svá práva na členské schůzi pouze osobně, hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno.  

Každý člen má jeden hlas.


Článek 14. - Jednání členské schůze

Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda Klubu. Touto činností může pověřit jednatele nebo jiného člena výboru.  

Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi volební, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu. Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. Osoby pověřené sčítáním hlasů mohou být současně členy komise volební. Ověřovatel zápisů musí být nezávislá osoba, nesmí jím tedy být člen návrhové komise ani člen výboru Klubu.  

O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který je po ověření zvoleným ověřovatelem zápisu uložen u jednatele Klubu. Kopie zápisu je přístupná každému členovi, který o to písemně požádá.  


Článek 15. - Rozhodování členské schůze

Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.  

Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu.  

O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů.  

Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.  

Volba členů výboru Klubu je vždy tajná.  

Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších se již nehlasuje.  

Členská schůze může rozhodnout o zrušení Klubu a o rozdělení jeho majetku, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.


Článek 16. - Výbor

Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí.  

Výbor je kolektivním orgánem, skládá se z pěti členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý.  

Členové výboru jsou voleni na období čtyř let. Opětovná volba není vyloučena.  

Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období.  

Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a jednatele a rozdělí si ostatní funkce. Předseda výboru je zároveň i předsedou Klubu.  

Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl.  

Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena buď schválí nebo zvolí člena nového.  

Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.  

Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání.  

Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.  

Členové výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními členské schůze.  


Článek 17. - Působnost výboru

Do působnosti výboru náleží zejména:  

svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat,  

předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a směrnic Klubu,  

plnit usnesení členské schůze,  

zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,  

rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu,  

zodpovídat za finanční hospodaření Klubu,  

organizovat soutěže a semináře, 

 
schvalovat pořadatele závodů, stanovovat a schvalovat termíny jejich pořádání,

organizovat školení pro rozhodčí, 

zajišťovat kontakt Klubu s jinými kynologickými organizacemi, 

fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem ČKS,  

projednávat písemné podněty a stížnosti členů,  

zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen výboru.
Článek 18. - Jednání a podepisování za Klub

Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy jednatel a jeden člen výboru nebo předseda.  

Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Klubu připojí svůj podpis dva zástupci výboru: jednatel a předseda, nebo jednatel a jeden člen výboru, nebo předseda a jeden člen výboru.

Výbor může určit, ve kterých věcech může za Klub podepisovat pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.

Pro zajištění efektivní činnosti Klubu jsou zřízeny nástroje elektronického bankovnictví. O jejich použití rozhoduje výbor Klubu. Osoby, zpravidla jednatel, má oprávnění těmito nástroji disponovat s uzavřenou smlouvou s Klubem o hmotné odpovědnosti.


Článek 19. - Hospodaření Klubu

 Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní.  

Evidence a účetnictví Klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.  

Zdrojem příjmů Klubu jsou především:  

členské příspěvky,  

poplatky za služby související s organizací dog racing tréninků, akcí a soutěží,  

sponzorské příspěvky a dary,  

příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost,  

jiné příjmy vyplývající z provozu Klubu.  

Klub hradí ze svého rozpočtu především:  

náklady na činnost orgánů Klubu,  

náklady na propagaci Klubu a dog racingu 

náklady na svolání a organizaci členské schůze,  

poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích,  

podle možností náklady na pořádání významných klubových akcí,  

podle možností náklady na reprezentaci České republiky v dog racingu,

jiné náklady nutné k zajištění provozu Klubu.


Článek 20. – Revizní komise

Je volena členskou schůzí
Je tříčlenná
Sleduje činnost Klubu ve všech oblastech, dbá na dodržování všech zákonných ustanovení
v duchu vydaných stanov, ze své činnosti podává zprávu členské schůzi a za svoji činnost je odpovědna členské schůzi.
Předkládá výboru výsledky své činnosti, popř. návrhy na opatření.
Na své ustavující schůzi volí předsedu revizní komise.


Článek 21. - Zánik Klubu

O zániku Klubu rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak než rozhodnutím členské schůze může dojít k zániku Klubu jen, stanoví-li tak zákon.  

Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty Klubu v souladu s obecně závaznými předpisy.

Článek 22. - Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

V případě, že některé ustanovení stanov Klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Klubu touto skutečností nedotčena.   


Článek 23. - Změna stanov

O doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.  

Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu může podat výbor. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru.  

O doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Všechny návrhy na doplnění nebo změnu stanov Klubu předá výbor členské základně písemně, a to nejpozději 21 dnů před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.

Tyto stanovy byly schváleny členy na mimořádné členské schůzi, konané dne 15.10. 2016.

Tyto upravené stanovy nabývají platnost a účinnost dnem, následujícím po dni jejich schválení členskou schůzí.


V Praze dne 15.10. 2016

Původní registrace provedena: 15.10.2013 pod č.j.VS/1-1/94757/13-R

IČO 02221209

 

Za správnost zodpovída: předseda klubu František Mojžíš